Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van: E.W. Brooijmans h.o.d.n. EQUI TOTAAL, Agnietenhove 72, 3834 XE Leusden (NL).
Inschrijfnummer Handelsregister: 08074251.
Algemeen
Artikel 1
De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als opdrachtgever.
Deze voorwaarden gelden bij iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en E.W.
Brooijmans h.o.d.n. EQUI TOTAAL hierna te noemen de leverancier.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, aanvaardt de leverancier geen
van deze algemene voorwaarden afwijkende afname- of betalingsvoorwaarden, noch
enige aanvulling op deze voorwaarden al dan niet opgenomen in algemene voorwaarden
van de opdrachtgever.
Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte,
factuur of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als
instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een
(deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de
overige bepalingen onverlet.
Artikel 2
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen gekomen, geldt de opgegeven
leveringstermijn als schatting. Overschrijding van deze termijn geeft opdrachtgever geen
recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 3
In offertes opgenomen prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil op het moment van
uitbrengen van de offerte. Alle overeenkomsten worden eerst door schriftelijke
bevestiging van de leverancier bindend. Tussentijdse wijzigingen in de prijzen worden
aan opdrachtgever doorberekend.
Artikel 4
Leveringen geschieden franco, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Indien het niet mogelijk blijkt goederen aan opdrachtgever te leveren, behoudt de
leverancier zich, nadat hij de opdrachtgever in gebreke heeft gesteld en de in de
ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de goederen voor
rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, dan wel te vernietigen. Het
voorafgaande laat de verplichting van de opdrachtgever de koopprijs te voldoen
onverlet.
Artikel 4a
De leverancier kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden
verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van
gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des
woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld c.q. nalatigheid en/of opzet is te
wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de
leverancier bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
Alle onkosten welke door de leverancier worden gemaakt ten verzoeke van de
opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.